รับตรวจสอบอาคาร

บริษัท เอ็นจิเนียริ่ง พลัส วัน จำกัด ประสบการณ์ในด้านการออกแบบงานสถาปัตยกรรม งานโครงสร้าง งานระบบประกอบอาคาร และงานที่ปรึกษาควบคุมโครงการ มากกว่า 10 ปี ทำให้เรามีความเข้าใจและทราบถึงองค์ประกอบหลักของอาคารแต่ละประเภทเพื่อ ออกแบบและก่อสร้างอาคารให้มีความถูกต้องตามหลักวิศวกรรม ส่งผลให้ผู้ใช้อาคารและบุคคลรอบข้างมีความปลอดภัยในการใช้งานอาคาร

ทีมงานสถาปนิกและวิศวกร ของบริษัทฯ ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร "ผู้ตรวจสอบอาคาร" และผ่านการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบอาคารอาคารจากกรมโยธาธิการและผังเมือง และด้วยประสบการณ์จากงานตรวจสอบอาคารประเภทต่างๆ ทำให้บริษัทฯ ทราบถึงปัญหาต่างๆ มากมายที่เกิดขึ้นกับงานตรวจสอบอาคารในระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ พร้อมที่จะนำเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับอาคารของท่าน ตามหลักวิชาการและหลักจรรยาบรรณสถาปนิกและวิศวกรได้อย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล ขอให้ท่านมั่นใจได้ว่า บริษัทฯ จะเป็นผู้นำพาอาคารของท่านไปสู่มาตรฐานความปลอดภัย

 

ราคาค่าบริการตรวจสอบอาคาร สถานบริการ โรงมหรสพ อาคารชุมนุม ราคาแนะนำ (บาทต่ออาคาร)

ขนาดพื้นที่ ไม่เกิน      200  ตารางเมตร   ราคา   5,000 -   9,000 บาท

ขนาดพื้นที่ ไม่เกิน      500  ตารางเมตร   ราคา 10,000 - 15,000 บาท

ขนาดพื้นที่ ไม่เกิน 2,000  ตารางเมตร   ราคา   15,000 - 25,000 บาท

ขนาดพื้นที่ เกิน     2,000  ตารางเมตร   ราคาตกลงกัน

หมายเหตุ ราคาดังกล่าวเป็นเพียงราคาที่เป็นแนวทางในการพิจารณาเท่านั้น ทั้งนี้ราคาที่ตกลงกันอาจสูงหรือต่ำกว่าก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นกับข้อตกลงกันระหว่างเจ้าของอาคารและผู้ตรวจสอบอาคาร

 

ราคาค่าบริการตรวจ อาคารสูง อาคารขนาดใหญ่ โรงแรม โรงงาน ราคาแนะนำ (บาทต่ออาคาร)

ขนาดพื้นที่ ไม่เกิน   5,000  ตารางเมตร   ราคา 18,000-23,000 บาท

ขนาดพื้นที่ ไม่เกิน 10,000  ตารางเมตร   ราคา 28,000-40,000 บาท

ขนาดพื้นที่ ไม่เกิน 50,000  ตารางเมตร   ราคา 40,000-90,000 บาท

ขนาดพื้นที่ เกิน      50,000  ตารางเมตร   ราคาตกลงกัน

หมายเหตุ ราคาดังกล่าวเป็นเพียงราคาที่เป็นแนวทางในการพิจารณาเท่านั้น ทั้งนี้ราคาที่ตกลงกันอาจสูงหรือต่ำกว่าก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นกับข้อตกลงกันระหว่างเจ้าของอาคารและผู้ตรวจสอบอาคาร

 

ราคาค่าบริการตรวจสอบอาคาร อาคารชุด อาคารอยู่อาศัย ขนาด 2,000 ถึง 10,000 ตารางเมตร

เพื่อเป็นแนวทางสำหรับท่านเจ้าของอาคารในการพิจารณาเลือกและว่าจ้างผู้ตรวจสอบอาคาร เพื่อให้มีการตรวจสอบอาคารของตนเองดังนี้

อาคารที่อยู่อาศัยรวม                          

ขนาดพื้นที่ ไม่เกิน        5,000  ตารางเมตร   ราคา   15,000-20,000 บาท

ขนาดพื้นที่ ไม่เกิน      10,000  ตารางเมตร   ราคา   25,000-35,000 บาท

ขนาดพื้นที่     เกิน      10,000  ตารางเมตร   ดูราคาแนะนำสำหรับอาคารสูง

หมายเหตุ ราคาดังกล่าวเป็นเพียงราคาที่เป็นแนวทางในการพิจารณาเท่านั้น ทั้งนี้ราคาที่ตกลงกันอาจสูงหรือต่ำกว่าก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นกับข้อตกลงกันระหว่างเจ้าของอาคารและผู้ตรวจสอบอาคาร

 

ราคาค่าบริการตรวจสอบป้าย เพื่อเป็นแนวทางสำหรับท่านเจ้าของป้ายในการพิจรณาเลือกและว่าจ้างผู้ตรวจสอบอาคารเพื่อให้มีการตนวจสอบป้ายของตนเอง

ขนาดพื้นที่ ไม่เกิน    25  ตารางเมตร   ราคา   5,000-9,000   บาท

ขนาดพื้นที่ ไม่เกิน    50  ตารางเมตร   ราคา 10,000-20,000 บาท

ขนาดพื้นที่ ไม่เกิน  150  ตารางเมตร   ราคา 25,000-50,000 บาท

ขนาดพื้นที่ เกิน      150  ตารางเมตร   ราคาตกลงกัน

หมายเหตุ ราคาดังกล่าวเป็นเพียงราคาที่เป็นแนวทางในการพิจารณาเท่านั้น ทั้งนี้ราคาที่ตกลงกันอาจสูงหรือต่ำกว่าก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นกับข้อตกลงกันระหว่างเจ้าของอาคารและผู้ตรวจสอบอาคาร

 

รับตรวจสอบอาคาร อาคารสูง โรงแรม อาคารชุด บริการตรวจสอบอาคาร รับตรวจสอบอาคาร ผู้ตรวจสอบอาคาร ตึกสูง คอนโดมิเนียม โรงงาน ป้ายโฆษณา และอื่นๆ ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร บริการรับ ตรวจสอบอาคาร คอนโด โรงแรม โรงงาน โรงพยาบาล ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ตรวจอาคารโดยวิศวกร ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร. ผู้ตรวจสอบอาคารประเภทนิติบุคคลโดยกลุ่มวิศวกรประสบการณ์สูงในการให้บริการด้านการออกแบบ ควบคุมงานบริการตรวจสอบอาคาร ตรวจสอบโครงสร้าง โรงงาน ป้าย ตาม พรบ ควบคุมอาคาร รับตรวจสอบประจำปี

จากประสบการณ์ตรงในการทำงานด้านตรวจสอบอาคารและงานด้านวิศวกรรมแบบครบวงจรของ ทีมงานบริษัทฯ จึงเป็นเสมือนเพื่อนคู่คิดที่จะคอยให้คำปรึกษาความเป็นมืออาชีพในองค์กรของ ลูกค้าสู่ความสำเร็จสูงสุดร่วมกัน ด้วยการบริการความต้องการของลูกค้าใน 2 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่

1. ธุรกิจบริการตรวจสอบอาคาร (Building Inspection) บริษัทฯ ให้บริการตรวจสอบอาคาร

    ของท่านให้อยู่ในความปลอดภัย และสภาพที่พร้อมใช้งานได้ดีตลอดเวลา โดยแบ่งบริการใน การตรวจสอบอาคารออกเป็น

    - การตรวจสอบใหญ่ ทุก ๆ 5 ปี

    - การตรวจสอบประจำปี

2. ธุรกิจงานด้านวิศวกรรม (Engineering Design)

    - ออกแบบงานวิศวกรรมโครงสร้าง สถาปัตยกรรม

    - ออกแบบงานวิศวกรรมระบบ ไฟฟ้า เครื่องกล สุขาภิบา

บริการของเรา

 • งานตรวจสอบความปลอดภัยอาคารและใบบริการ ป.1
 • ที่ปรึกษาด้านอาคาร และสถานที่ทำงาน
 • การบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง
 • ที่ปรึกษาบริหารโครงการ
 • ออกแบบงานวิศวกรรม
 • รับเหมางานก่อสร้าง
 
 • รับตรวจสอบอาคารพื้นที่สำนักงาน ให้เช่า

  อับดุลราฮิม เพลส พื้นที่สำนักงาน ให้เช่า ในกรุงเทพ ตั้งอยู่ตรงข้ามสวนลุมพินี ในเขตธุรกิจสีลม และสาทร กรุงเทพมหานคร ใกล้กับสถานีสีลม และสถานีศาลาแดง เป็นอาคารสูง 34 ชั้น มีพื้นที่เช่ารวม 47000 ตร.ม. พื้นที่จอดรถ 1065 คัน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
 • รับตรวจสอบอาคารสำนักงานให้เช่า

  อาคารบางกอก ซิตี้ ทาวเวอร์ พื้นที่สำนักงานให้เช่าบนถนนสาทร มีพื้นที่ให้เช่าทั้งหมดประมาณ 43,000 ตรม มีทั้งหมด 30 ชั้น
 • รับตรวจสอบอาคารชุด

  RHYTHM Phahon-Ari ที่ตั้งโครงการ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนไน เขตพญาไท กรุงเทพ พื้นที่โครงการประมาณ 5 ไร่ อาคารชุดพักอาศัย สูง 53 ชั้น ห้องพักอาศัย 809 ยูนิต
 • รับตรวจสอบอาคารสำนักงานให้เช่า

  อาคารศาลา@สาทร อาคารสำนักงานให้เช่า บนถนน สาทร ย่านธุรกิจใจกลาง กรุงเทพ อาคารมี 27 ชั้น พื้นที่ 985 ตารางเมตรต่อชั้น เดินทางสะดวกใกล้รถไฟฟ้า BTS สถานีสุรศักดิ์
 • รับตรวจสอบอาคารสำนักงานให้เช่า

  อาคารฟอรั่มทาวเวอร์ FORUM TOWER เลขที่ 184 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีศูนย์วัฒนธรรม และ สถานีห้วยขวาง อาคารสูง 37 ชั้น พื้นที่ให้เช่าทั้งอาคารประมาณ 20,000 ตารางเมตร สร้างปี 2539 ลิฟท์โดยสาร 6 ตัว ลิฟท์ขนของ 1 ตัว ความสูงของชั้น 2.50 เมตร
 • รับตรวจสอบคอนโดมิเนียม

  The Royal Saladaeng (เดอะ รอยัล ศาลาแดง) เป็นคอนโดมิเนียม ตั้งอยู่บน 122 ถนน ศาลาแดง แขวง สีลม เขต บางรัก กรุงเทพ สร้างเสร็จในปี 2006 คอนโดนี้ มีอาคารเดียว จำนวน 29 ชั้น และ รวมทั้งหมด 71 ยูนิต
 • รับตรวจสอบคอนโดมิเนียม

  The Royal Saladaeng (เดอะ รอยัล ศาลาแดง) เป็นคอนโดมิเนียม ตั้งอยู่บน 122 ถนน ศาลาแดง แขวง สีลม เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 สร้างเสร็จในปี 2006 คอนโดนี้มีอาคารเดียวจำนวน 29 ชั้น และรวมทั้งหมด 71 ยูนิต
 • ตรวจสอบอาคารสำนักงานให้เช่า

  เจซีเควิน ทาวเวอร์ เลขที่ 98 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ ติดรถไฟฟ้า BTS สถานีช่องนนทรี รถBRT สถานีอาคารสงเคราะห์ ภายในอาคาร ร้านอาหารโออิชิ บุฟเฟ่, เอไอเอประกันชีวิต เป็นอาคารสูง 19 ชั้น พื้นที่ให้เช่าทั้งอาคารประมาณ 11,000 ตารางเมตร สร้างปี 2543 ความสูงของชั้้น 2.60 เมตร ที่จอดรถประมาณ 350 คัน
 • ตรวจสอบอาคาร กสทช

  สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรทัศน์ กิจการกระจายเสียง และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ภาค1
  เลขที่ 101 หมู่ที่ 4 ซอยแจ้งวัฒนะ 5 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
 
คุณ วัชรียา  
Tel: 061-401-8131 
 
คุณธีระชัย
Tel: 061-401-8983 
 
คุณ วรรณะ 
Tel: 081-398-3166

 

 

บริษัท เอ็นจิเนียริ่งพลัส วัน จำกัด

370 หมู่ 2 ถนนสุขาภิบาล 5

แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

Tel: 02-944-4974

Tel: 081-398-3166

 
 


อาคารที่ต้องทำการตรวจสอบสภาพอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร มีทั้งหมด 9 ประเภท

1. อาคารสูง (อาคารที่มีความสูงตั้งแต่ 23 เมตรขึ้นไป)

2. อาคารขนาดใหญ่พิเศษ (อาคารที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 10,000 ตรม.ขึ้นไป)

3. อาคารชุมนุมคนที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 1,000 ตรม ขึ้นไปหรือชุมนุมคนได้ตั้งแต่ 500 คนขึ้นไป

4. โรงมหรสพ

5. โรงแรมที่มีจำนวนห้องพักตั้งแต่ 80 ห้องขึ้นไป

6. สถานบริการที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 200 ตรม.ขึ้นไป

7. อาคารชุดหรืออาคารอยู่อาศัยรวมที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 2,000 ตรมขึ้นไป

8. โรงงานที่มีความสูงมากกว่าหนึ่งชั้นและมีพื้นที่ตั้งแต่ 5,000 ตรม. ขึ้นไป

9. ป้ายที่สูงจากพื้นดินตั้งแต่ 15 เมตร ขึ้นไปหรือมีพื้นที่ตั้งแต่ 50 ตรมขึ้นไป หรือป้ายที่ติดตั้งบนหลังคาหรือดาดฟ้า

   หรือสวนของอาคารที่มีพื้นที่ 25 ตรม.ขึ้นไป


Visitors: 38,025