ราคาค่าบริการตรวจสอบอาคารสถานบริการ โรงมหรสพ อาคารชุมนุม

ราคาค่าบริการตรวจสอบอาคาร สถานบริการ โรงมหรสพ อาคารชุมนุม ราคาแนะนำ (บาทต่ออาคาร)

ขนาดพื้นที่ ไม่เกิน      200  ตารางเมตร   ราคา   5,000 -   9,000 บาท

ขนาดพื้นที่ ไม่เกิน      500  ตารางเมตร   ราคา 10,000 - 15,000 บาท

ขนาดพื้นที่ ไม่เกิน 2,000  ตารางเมตร   ราคา   15,000 - 25,000 บาท

ขนาดพื้นที่ เกิน     2,000  ตารางเมตร   ราคาตกลงกัน

ราคาดังกล่าวเป็นเพียงราคาที่เป็นแนวทางในการพิจารณาเท่านั้น ทั้งนี้ราคาที่ตกลงกันอาจสูงหรือต่ำกว่าก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นกับข้อตกลงกันระหว่างเจ้าของอาคารและผู้ตรวจสอบอาคาร


Visitors: 36,925